Referat Generalforsamling 2015

Beslutningsreferat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Bakkely

Lørdag den 9. maj 2015


1. Valg af dirigent:


Ralf Nielsen blev valgt.

 

2. Referat fra 2014:


Referatet fra 2014 blev læst op.

 

3. Bestyrelsens beretning fremlagt af formanden:


Et par nye grundejere er kommet til i vores sommerhusområde og bestyrelsen byder dem hjertelig velkommen.

Vejene bliver ordnet i det omfang det er nødvendigt og udgifterne er derfor også steget, da vi får tilført grus flere gange end tidligere. Flere grundejere har givet positiv udtryk for vejenes tilstand. Ligeledes er vej stykket fra dommergårdsvej til Leifa tværvej blevet asfalteret og har givet en nemmere opkørslen fra Leifa tværvej ud på Dommergårdsvej. Grundejere har også her givet positiv tilbagemelding. Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at læse informationsfolderen "den lille grønne" som kommunen udsender til alle grundejerne.

Spildevandplanen - seneste opdatering af plan H206 Høve Strand kloakeringsplan 2019-2025. Se Link her  http://www.odsherred.dk/politik/politikker-og-planer/spildevandsplan-2014-18 eller find oplysningerne via hjemmesiden for at følge med i  udviklingen. Kloakeringsplanerne er foreløbigt sat på "stand by" pga. en stridighed om hvorvidt kommune skal betale en afgift til Forsyningsselskabet for afledning af regnvand på vejene. Man forventer kloakeringen genoptaget i 2016. Ved mere information henvise til kommunens hjemmeside.

Nyt fra Sammenslutningen: Byrådet har afsat kr. 300.000 til en projekt- og udviklingspulje, til forskønnelse, undersøgelser og informationsmateriale til at fastholde og udvikle sommerhusområderne i Odsherred.


Tangrensning fortsætter som sidste år med et 100 meter bredt bælte.


Mobil- og net dækningen er der stadig ingen forandringer på. Det kan i nogle tilfælde betale sig at skifte selskab til Telenor.  Badevandet ved Høve Strand er overordnet tilfredsstillende, men enkelte prøver viser dog for mange bakterier i vandet. Der vil blive sat ind på at finde forureningskilden.


Der blev fra enkelte medlemmers side ytret ønske om en grusbunke, så grundejere selv kan udbedre huller i vejene. Peter Petersen meldte sig til "det frivillige vejkorps" som skal kigge efter huller i vejene. Der var mange ideer til hvor gruset kunne opbevares og bekymringer om, at ude fra kommende måske ville låne af bunken. ”det frivillige vejkorps” gav udtryk for at ville købe grus i en trailer.  Der blev ytret ønske om at få udarbejdet en standard for vejenes opbygning og kvalitet.. Nogle grundejere mener der skal være flere huller i vejen for at dæmpe den øgede hastighed, når vejene er blevet lavet, mens andre ønsker sig nærmest " en hel asfaltering" af vejene. Arne ytrede ønske om datobestemt besigtigelse af vejen op ad bakken ved Vestre Leifavej. Ønske om mulighed for referat/informationer/indkaldelser udsendt via mail fra hjemmesiden samt at informationerne sættes i den fysiske informationstavle.

 

Bestyrelsen tager de mange debatterede punkter til efterretning. Men opfordrer medlemmerne til endnu engang at indsende forslag til bestyrelsen efter grundejerforeningens regler. Såfremt forslag skal budgetteres af grundejerforeningen, er det vigtigt at det stilles som et forslag til generalforsamlingen så alle medlemmer har mulighed for at debatterer og stemme om forslaget.

 

Bestyrelsens beretning blev vedtaget.

 

4. Regnskab, budget, honorar og kontingent:

Dirigenten/ Revisoren Ralf Nielsen gennemgik regnskabet, da kassereren ikke var tilstedeværende. Der var følgende bemærkninger til regnskabet:


Konto og reg.nr. ønskes oplyst på hjemmesiden og i informationstavlen.


Regnskabet og budgettet blev godkendt.


Kontingent uændret kr. 300,-


Bestyrelseshonoraret uændret kr. 2000,-


 

5. Forslag fra bestyrelsen:


- Nedsættelse af festudvalg til foreningens 50 år jubilæum


- Forslag om at grundejerforeningen giver tilskud til jubilæet.Der blev nedsat et festudvalg med tovholder Helle Krogh Johansen, som straks går i gang med at finde dato, sted og muligheder for jubilæet. Der bliver løbende meldt tilbage til bestyrelsen om afholdes af møder og beslutninger.


Det blev vedtaget med 8 ud af 10 matrikler at grundejerforeningen giver et tilskud til foreningen 50 års jubilæum på kr.16.000 og at der bliver en mindre egenbetaling for deltagelse i festen. 


 

6. Indkomne forslag:


Foreningen havde ikke modtaget forslag. Eva oplyste dog, at hun havde sendt et forslag om ajourføring af foreningens vedtægter. Forslaget vil eventuelt blive stillet på ny.


7. Valg:


Kasserer: Christina - blev valgt

Sekrætær: Ralf Nielsen - blev valg


Bestyrelsessuppleanter: Peter Petersen - blev genvalgt og Lars Kaas - blev valgt


Revisor: Bo Rasmussen - blev valgt


Revisorsuppleanter: Eva Nielsen – blev genvalgt og Søren Jensen – blev valgt


8. Eventuelt:


Bestyrelsen blev opfordret til stadig at opretholde papirudgaverne af både generalforsamlings indkaldelser og referater. Bestyrelses suppleant  Peter Petersen meldte sig frivilligt til at omdele papirudgaverne.

Arne insisterede på en inventarliste på både regnskabet og hjemmesiden Resten af generalforsamlingens medlemmer var ikke enige i det synspunkt.. Bestyrelsen vil dog  informere om muligheden for at låne  "fest teltet"  på hjemmesiden.

Medlemmerne blev opfordret af bestyrelsen til at bruge hjemmesiden for at søge informationer omkring grundejerforeningen og kommunen.


 

På bestyrelsens vegne                               Dirigent


                 


Sign.                                                         Sign.


Michael Thor Larsen                                  Ralf Nielsen